ส่วนวิศวกรรมบริหาร

สำนักชลประทานที่ ๖

Get Adobe Flash player

ลิงค์หน่วยงานภายนอก


เข้าสู่ระบบ

ระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๔ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

(๑) ภารกิจ หมายความว่า งานกรมชลประทานที่ต้องถ่ายโอนตามกฎหมายว่าด้วยกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) ทรัพย์สิน หมายความว่า สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ของโครงการตามภารกิจและหมายความรวมถึงสิทธิตามสัญญาและหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินประเภทสิทธิเหนือพื้นดิน

(๓) หน่วยงานเจ้าของภารกิจ หมายความว่า หน่วยงานก่อสร้างหรือหน่วยงานที่ครอบครองภารกิจ

(๔) โครงการชลประทาน หมายความว่า โครงการชลประทาน (จังหวัด) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการก่อสร้าง และโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ

ข้อ ๖ การถ่ายโอนภารกิจให้กระทำได้ในขอบเขต ดังนี้

(ก) การดูแลบำรุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก รวมถึงโครงการจัดทำหรือจัดให้มีแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันที่มีลักษณะและขั้นตอนการดำเนินการเช่นเดียวกันกับโครงการชลประทานขนาดเล็ก ให้ถ่ายโอนทั้งทรัพย์สินและอำนาจการบริหารจัดการทั้งหมด ยกเว้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการดูแลบำรุงรักษาปรับปรุงให้เสนอกรมชลประทานพิจารณา

(ข) การดูแลรักษาทางน้ำชลประทานประเภท ๒ ยกเว้นอาคารชลประทาน

(ค) การดูแลรักษาปรับปรุงโครงการชลประทานระบบท่อ ถ่ายโอนทั้งทรัพย์สินและอำนาจการบริหารจัดการ

(ง) การบำรุงรักษาทางชลประทาน ถ่ายโอนเฉพาะผิวทางจราจรประเภท F๖ และหรือผิวทางจราจรประเภทอื่นๆ ตามความเหมาะสมในดุลพินิจของกรมชลประทาน

(จ) โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ ที่ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ำและการใช้ประโยชน์สัญจรทางน้ำ ถ่ายโอนการจัดทำแผนงาน สำรวจออกแบบ ประมาณราคา จัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดำเนินการ และดูแลบำรุงรักษา

(ฉ) งานจัดสรรน้ำในระดับแปลงนาและหรือคันคูน้ำ ถ่ายโอนงานและสิ่งก่อสร้างเฉพาะระบบกระจายน้ำเข้าแปลงเกษตรกรรม ยกเว้นอาคารบังคับปากคูส่งน้ำที่รับน้ำโดยตรงจากคลองส่งน้ำชลประทาน

(ช) การสูบน้ำนอกเขตชลประทาน ถ่ายโอนงานเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน

(ซ) โครงการถ่ายโอนการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ถ่ายโอนทรัพย์สินและอำนาจการบริหารจัดการ งานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตทั้งสายหลักและสายซอย งานเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า และงานประสานจัดตั้งสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ

(ฌ) การก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถ่ายโอนการก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำน้อยกว่า ๒.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกำหนดประเภท ลักษณะ ขนาด และรูปแบบของการก่อสร้าง ดังนี้

ประเภทอ่างเก็บน้ำ เขื่อน และทำนบ แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ

กรณีที่ ๑ เป็นอาคารที่ไม่ปิดกั้นลำน้ำเดิม ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำน้อยกว่า ๒.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีความสูงน้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร จากฐานราก ลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่จะก่อสร้างในที่สาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่มีการจัดซื้อที่ดิน จุดที่จะก่อสร้างต้องไม่ปิดกั้นหรือก่อสร้างในลำน้ำเดิมเฉพาะในทางน้ำที่ไม่ได้ประกาศเป็นทางน้ำชลประทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเท่านั้น โดยรูปแบบการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับกรมชลประทาน (Share function) เฉพาะกระบวนการรับเรื่องร้องขอโครงการจากเกษตรกร พิจารณาโครงการเบื้องต้น สำรวจและออกแบบ หากไม่มีความยุ่งยากด้านวิศวกรรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อสร้าง ส่วนในกรณีที่มีความยุ่งยากด้านวิศวกรรมกรมชลประทานจะดำเนินการก่อสร้าง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับกรมชลประทานควบคุมการก่อสร้าง

กรณีที่ ๒ เป็นอาคารที่ปิดกั้นลำน้ำเดิม ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำน้อยกว่า ๒.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีความสูงตั้งแต่ ๕.๐๐ เมตร ขึ้นไปจนถึงน้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร จากฐานราก ลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่จะก่อสร้างโดยไม่มีการจัดซื้อที่ดิน จุดที่จะก่อสร้างปิดกั้นหรือก่อสร้างในลำน้ำเดิม เฉพาะในทางน้ำที่ไม่ได้ประกาศเป็นทางน้ำชลประทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเท่านั้น โดยรูปแบบการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับกรมชลประทาน (Share function) เฉพาะกระบวนการรับเรื่องร้องขอโครงการจากเกษตรกร พิจารณาโครงการเบื้องต้น สำรวจและออกแบบ ส่วนการก่อสร้างกรมชลประทานจะเป็นหน่วยงานดำเนินการ

ประเภทฝายน้ำล้น ลักษณะเป็นฝายน้ำล้นที่จะก่อสร้างในลำน้ำของลุ่มน้ำย่อย ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดเดียว มีความสูงสันฝายไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร จากท้องน้ำ และปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุดที่ตั้งฝายมีปริมาณน้ำสูงสุดในรอบ ๒๕ ปี ไม่เกิน ๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยรูปแบบการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง ตั้งแต่กระบวนการรับเรื่องร้องขอโครงการจากเกษตรกร พิจารณาโครงการเบื้องต้น สำรวจ ออกแบบ และการก่อสร้าง

ประเภทระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์อยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะเป็นคลอง หรือคันคูน้ำ หรือระบบส่งน้ำในแปลงนาซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน (นอกพื้นที่ชลประทานของกรมชลประทาน) และมีพื้นที่รับน้ำไม่เกิน ๒,๐๐๐ ไร่ โดยรูปแบบการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง ตั้งแต่กระบวนการรับเรื่องร้องขอโครงการจากเกษตรกร พิจารณาโครงการเบื้องต้น สำรวจ ออกแบบ และการก่อสร้าง

(ญ) การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก ถ่ายโอนการดูแลแหล่งน้ำในพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนดิน หรือทำนบดิน ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำน้อยกว่า ๒.๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีความสูงน้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร หรือ ฝายน้ำล้นที่มีความสูงไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร หรือคลองส่งน้ำ คันคูน้ำ ระบบส่งน้ำในแปลงนา และโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่มีพื้นที่รับน้ำไม่เกิน ๒,๐๐๐ ไร่ โดยถ่ายโอนทั้งทรัพย์สินและอำนาจการบริหารจัดการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง กรณีการก่อสร้างมีลักษณะ ขนาดขอบเขต และรูปแบบนอกเหนือจากนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการดูแลให้เสนอกรมชลประทานพิจารณาตามความเหมาะสม

ภารกิจตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) และ(ญ) ให้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของภารกิจนั้น กรณีที่มีการใช้ประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่ง อาจถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นร่วมดำเนินการ หรือถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นร่วมดำเนินการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้หน่วยงานเจ้าของภารกิจพิจารณาตามความเหมาะสม และถ่ายโอนให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

เฉพาะภารกิจตาม (ก) และ (ซ) ที่ก่อสร้างก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ โดยดำเนินการตามขอบเขต ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ระบุไว้ในภารกิจนั้นๆ และกรณีที่ก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โดยดำเนินการตามขอบเขต ขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ระบุไว้ในภารกิจตาม (ญ)

ข้อ ๗ ให้หน่วยงานเจ้าของภารกิจ เป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายโอนและมีหน้าที่จัดทำเอกสารการถ่ายโอนภารกิจ ประกอบด้วย

(๑) บันทึกการส่งมอบภารกิจ

(๒) บัญชีรายการทรัพย์สิน

(๓) ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ได้แก่ เรื่องเดิมและประวัติโครงการ รายงานการศึกษาเบื้องต้น ผังหลักเขต แผนที่และแบบก่อสร้าง เอกสารการขอใช้ที่ดิน ภาพถ่ายก่อน ขณะดำเนินการและแล้วเสร็จ บัญชีกลุ่มผู้ใช้น้ำ เป็นต้น

(๔) คู่มือการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษาโครงการตามภารกิจ

ข้อ ๘ ให้ผู้อำนวยการสำนักชลประทานมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบภารกิจ จำนวนไม่เกิน ๔ คน ซึ่งประกอบด้วย

(๑) ผู้อำนวยการสำนักชลประทาน หรือผู้แทน เป็นประธาน

(๒) ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) หรือผู้แทน เป็นกรรมการ

(๓) บุคคลที่ผู้อำนวยการสำนักชลประทานพิจารณาตามความเหมาะสม เป็นกรรมการ

(๔) หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของภารกิจ เป็นเลขานุการ

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการส่งมอบดำเนินการส่งมอบภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมพยานรับมอบไม่น้อยกว่า ๒ คน ภายใน ๖๐ วัน หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

ข้อ ๑๐ ให้หน่วยงานเจ้าของภารกิจส่งรายงาน ประกอบด้วย

(๑) เอกสารการถ่ายโอนภารกิจตามข้อ ๗ เสนอผู้อำนวยการสำนักชลประทานผ่านผู้อำนวยการโครงการชลประทาน (จังหวัด) ทราบ พร้อมทั้งรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย

เมื่อผู้อำนวยการสำนักชลประทานทราบแล้ว ต้นฉบับพร้อมแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์เก็บที่สำนักชลประทาน สำเนาเอกสารพร้อมแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่งให้สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ เฉพาะสำเนาแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่งให้กองแผนงาน โครงการชลประทาน (จังหวัด) และสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เฉพาะภารกิจตามข้อ (ฉ)

(๒) บันทึกการส่งมอบภารกิจตามข้อ () และบัญชีรายการทรัพย์สินตามข้อ () ส่งสำเนาให้กองพัสดุและกองการเงินและบัญชี ภายใน ๑๕ วันทำการหลังจากวันรับมอบ เพื่อดำเนินการตัดโอนบัญชีทรัพย์สินต่อไป

ข้อ ๑๑ ให้สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ สรุปผลการถ่ายโอนภารกิจเสนอกรมชลประทานเพื่อรายงานให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบตามกรอบเวลาที่กำหนด

ข้อ ๑๒ ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจตามข้อ ๖ (ค) ให้หน่วยงานเจ้าของภารกิจร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาตามหนังสือสัญญาให้ความยินยอมเข้าใช้ที่ดิน และหรือเอกสารการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงสิทธิตามหนังสือสัญญาก่อตั้งสิทธิเหนือพื้นดินในที่ดิน โดยการจดทะเบียนโอนสิทธิกับเจ้าพนักงานที่ดิน

ข้อ ๑๓ ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจ ให้สำนักชลประทานและโครงการชลประทาน ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาทางเทคนิค วิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับการร้องขอหรือตามความเหมาะสม

ข้อ ๑๔ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้หน่วยงานเจ้าของภารกิจเสนอกรมชลประทาน ผ่านผู้อำนวยการสำนักชลประทาน หรือผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

ประกาศ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓